Certificate of Free Sale
 

Documents CFS
 - กรอกแบบฟอร์มยื่น CFS

  Send Document
 - ยื่นเรื่อง
  Success CFS
 - อนุมัติ
  Pay Fee
 - รับเอกสาร CFS
 - บริจาคค่าเอกสาร CFS

เอกสารที่ต้องใช้
 - เลขที่จดแจ้งที่ต้องการยื่น

อายุการใช้งานของเอกสาร
 - เอกสาร 1 ใบใช้ได้ 2 ปี
 - สามารถขอซ้ำได้หลายๆ ครั้ง

ขั้นตอนการขอ CFS ใช้เวลา 5 วัน