FDA Register
 

Authorize
 -
ทำหนังสือมอบอำนาจ

  Sign Up
 -
ขอรหัสผู้ประกอบการ
  Contact
 - ออกเอกสารแจ้งลูกค้า
  Send Documents
 - ยื่นจดแจ้งสูตร
  Success FDA
 - รับใบรับแจ้ง
  ID for Register
 - รหัสผู้ประกอบการ
  เอกสารที่ต้องใช้
1 สน ใบทะเบียนพาณิชย์ 2 ฉบับ
2 สน บัตรประชาชน 2 ฉบับ
3 สน ทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
4 แผนที่บริษัทห้างร้าน 1 ฉบับ
5 หากเป็นบริษัท ต้องเตรียมตรายาง
6 หากเป็นตึกเช่า ให้เตรียมหนังสือยินยอมใช้สถานที่
  Internet Register
 - ยื่นขอรหัสจดแจ้ง
   บนอินเตอร์เน็ต
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางใช้เวลา 14 วัน