เอกสารการเคลม
 

  1. แบบฟอร์มเคลมสินค้า พิมพ์กรอกทุกหัวข้อจนครบถ้วน Download
  2. สำเนาการสั่งซื้อ

  3. สินค้าที่มีปัญหา
ที่ต้องพิจารณา อาจจะเป็นรูป หรือตัวสินค้าขึ้นอยู่กับพนักงานรับเรื่อง

รายการที่ 1 2 และ 3 ให้ส่งเป็นไฟล์ PDF ที่ลงลายมือช่อ มาที่ info@4spa.in.th
หรือบางรายการส่งทางระบบขนส่ง กลับมาที่สำนักงานใหญ่ เพื่อประกอบการพิจารณา
หากไม่ครบทั้ง 3 ข้อ ทางบริษัทถือว่าการเคลมนั้นยังไม่สมบูรณ์